Kampagner    RAM konfigurator    Supplies konfigurator    Kabel konfigurator    Samhandelsbetingelser    Om Buyblue.dk

Salgs- og leveringsbetingelser for Buyblue.dk

 

 

Der finder alene salg sted til virksomheder. Der finder ikke salg sted til private. Køber erklærer ved sin bestilling, at køber ikke er forbruger i henhold til købelovens regler.

 

Købers angivelse af særlige eller generelle vilkår i ordre, accept, købsbetingelser m.m. anses for ikke for en fravigelse af disse vilkår, medmindre Buyblue.dk skriftligt har accepteret fravigelserne.

 

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem køber og Buyblue.Dk Nordic (BB) i forbindelse med salg af enhver ydelse fra BB, medmindre de udtrykkelig er fraveget eller modificeret af anden skriftlig aftale.

 

§ 1.

Tilbud og ordreaftale

1.1.

Tilbud er gældende for BB i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

1.2.

Tilbud er gældende for BB så længe lager haves eller produkter/ydelser er tilgængelige eller kan fremskaffes til den aftalte pris.

1.3.

Aftale er indgået, når købers accept er modtaget af BB ved købers indtastning af ordre og når BB har bekræftet modtagelsen af ordren over forkøberen.

1.4.

Såfremt ordrebekræftelse afviger fra købers ordre ved tillæg, indskrænkning, eller forbehold, og køber ikke vil acceptere disse ændringer, skal denne inden 5 dage meddele dette til BIT. I modsat fald gælder alene BB’s bekræftelse på modtagelse af ordren i den ændrede udgave.

1.5.

Har køber anmodet BB om at foretage individuelle tilpasninger, er køber forpligtet at betale herfor.

1.6.

Tilbudet er betinget af at: • Udstyr og processer kan bearbejdes efter producentens anvisninger. • Køberen ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance hvis anført i tilbudet. • Det af køberen fremsendte materiale svarer til BBs afgivne tilbud.

1.7.

Såfremt BB fejlagtigt måtte have anført en forkert pris der væsentligt afviger fra såvel tilbud som ordrebekræftelse Er BB ikke bundet af dette.

 

§ 2.

Pris

2.1.

Alle priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl , fejl i priser , uventet prisændringer fra producenternes side, prisstigninger fra leverandørens side inden levering af ikke lagervarer finder sted.

2.2.

Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er BIT berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.4.

Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurs i danske kroner. BB forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

2.5.

Ud over den tilbudte eller aftalte pris er BB berettiget til at kræve betaling for: • Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, køberen har givet BB, såfremt dette viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt. • Ekstraarbejde som følge af at køberen rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt. • Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med køberen efter aftalens indgåelse.

2.6.

BB kan fakturere medgået tid og evt. vareindkøb m.m. ultimo hver måned på opgaver, der strækker sig henover et månedsskifte – og løbende på opgaver, der sættes i standby efter køberens ønske.

 

§ 3.

Levering

3.1.

Levering er som udgangspunkt ab BB’s lager. Risikoen for varerne overgår ved købers modtagelse af varerne. Ved transport med BIT’s fragtfører overgår risikoen for varerne ved købers modtagelse på bestemmelsesstedet. Ved afhentning af varerne på BB’s lager, eller ved transport med købers fragtfører, sker risikoens overgang ved udlevering af varerne på BB’s lager.

3.2.

Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med køberen, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes: Køberens handling eller undladelse. De i pkt. 8. 1. nævnte omstændigheder.

3.3.

Ved disse forsinkelser har BB ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.

3.4.

Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af BBs leveringsforpligtelser fordyres, er BB alene forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt køberen erklærer at ville betale den af BB beregnede merpris.

3.5.

Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer BB leveringstidspunktet.

3.6.

Som udgangspunkt er returnering af udstyr ikke muligt og  kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale og vil i så fald ske for køberes regning. Det er kun i helt ekstraordinære tilfælde, at returnering accepteres. I tilfælde af at individuelle tilpasninger har fundet sted, originalemballagen er brudt kan returnering ikke finde sted. I tilfælde af godkendt RMA, modregnes der et returneringsgebyr svarende til minimum 25% af fakturasummen.

 

§ 4.

Betaling

4.1.

Betaling sker senest på den dato, der på faktura angives som sidste rettidige betalingsdag.

4.2.

Der påløber rente fra forfaldsdagen med 1,75% pr. løbende måned.

4.3.

På BB's anmodning er køberen til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling.

4.4.

BB er berettiget til at opkræve gebyrer ved for sen betaling. Ved fremsendelse af første rykker pålægges et gebyr på kr. 150,-. Ved anden rykker et gebyr på kr.250,- og ved tredje rykker et gebyr på kr. 400,-

4.5.

Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er BB forpligtet til at friholde køberen for enhver udgift forbundet hermed.

4.6.

BB er berettiget til at afvise indgåelse af aftale med kredit, såfremt fordringen ikke kan kreditforsikres.

4.7.

Køberen er ikke berettiget til at anvende købesummen eller en del heraf til modregning, ligesom Køberens reklamation ikke berettiger køberen til at tilbageholde købesummen el-ler en del heraf.

 

§ 5.

Ejendomsret, ophavsret m.v.

5.1.

Ophavsretten til de af BB udviklede systemer m.m. tilhører BB og må ikke uden BB’s godkendelse overlades til tredjemand jf. "Lov om ophavsret".

5.2.

Hvad BB har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materia-ler, værktøjer m.m. til brug for leverancen er BB's ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

5.3.

Det i pkt. 5. 2. omhandlede må alene anvendes til brug for køberen.

5.4.

Ejendomsretten til det solgte overgår først til køber, når endelig betaling inkl. eventuelle forfaldne renter og gebyrer har fundet sted.

5.5.

Køberen er uberettiget til at kopiere software eller dele heraf, bortset fra den ved installationen heraf nødvendige kopiering. Køberen er dog berettiget til at fremstille sikkerhedseksemplarer af det leverede software til backup eller arkiveringsformål, såfremt dette er nødvendigt for benyttelsen af det leverede. Eksemplarer fremstillet til backup eller arkiveringsformål er ligeledes underlagt nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

 

§ 6.

Forsinkelse

6.1.

Indtræder væsentlig forsinkelse, er køberen med det af pkt. 3. 1. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til en nøjagtig bestemt dag.

6.2.

I tilfælde af at køberen nægter at modtage leverancen eller ikke har mulighed derfor, er BB berettiget til at hæve aftalen og kræve erstatning for sit tab og kan herefter opbevare leverancen for køberens regning indtil leverancen afhentes og betales.

 

§ 7.

Fejl og mangler

7.1.

BB har intet ansvar for fejl eller mangler, som køberen ikke skriftligt har tilkendegivet umiddelbart efter enhver leverance.

7.2.

Køberen er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved afvi-gelser, hvor BB indenfor rimelig tid kan foretage udbedringer.

7.3.

Køberen er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer køberen for sent, mister køberen adgangen til at gøre manglen gældende. BB er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

7.4.

BB hæfter ikke for fejl, der kan henføres til, at køberen inddrager produkter eller ydelser fra anden part uden BB’s godkendelse.

7.5.

BB er alene produktansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. BB fraskriver således ansvar for produktskader på alle an-dre områder og grundlag.

7.6.

Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold, skriftligt at meddele BB, såfremt køber er blevet bekendt med, at der indtrådt en skade forårsaget af det købte. At 3. mand påstår, at der er indtrådt en sådan skade eller der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade. I den udstrækning BB måtte blive pålagt ansvar overfor 3. mand, er køber forpligtet til at holde BB skadesløs i samme omfang, som BB’s ansvar er begrænset i henhold til nær-værende bestemmelse.

7.7.

Produkterne leveres med de garantier, som producent tilbyder BB. Køber kan ikke påberåbe sig nogen yderligere produktgaranti overfor BB. Køber er bekendt med, at produktansvar alene kan gøres gældende i den kortest mulige periode i henhold til købelovens regler i handelskøb p.t. 1 år.

7.8.

Varer tages kun retur efter forud indgået skriftlig aftale, og med angivelse af originalfakturaens nummer, dato samt autorisationsnummer for retursendingen (RMA-nr.). Se pkt. 3.6

7.9.

Returnering af nye varer  kan kun ske i ubrudt og ubeskadiget original emballage og efter forudgående skriftlig aftale med BB. Se pkt. 3.6

 

§ 8.

Ansvar og Force Majeure

8.1.

I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har BB intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes: • Fejl i eller beskadigelse af udstyr, forårsaget efter levering på køberens adresse. • I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art. • I øvrigt enhver omstændighed som BB ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, edb-vira, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.

8.2.

Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8. 1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til under BB's forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 8. 1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

8.3.

BB hæfter ikke for køberens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af køberens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 8. 4., i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

8.4.

BB er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at BB’s folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved køberens kontrol af de leverede produkter. BB hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af at BB i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for BB's ansvar, er køberen pligtig til at holde BB skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

8.5.

BB har intet ansvar for køberens manglende hjemmel til produktion, mangfoldiggørelse eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.

 

§ 9.

Begrænset hæftelse

9.1.

BB hæfter uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed ikke for indirekte tab eller følgeskader, som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af data eller omkostninger i forbindelse med retablering heraf. Tab af goodwill, forvanskning af meddelelser, tab af forventet besparelse og lignende. BB’s ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til 25% af det beløb, køber har erlagt for den ydelse, hvorpå kravet baseres. Uanset størrelsen af vederlaget for ydelsen og graden af uagt-somhed, er BB’s samlede erstatningsansvar beløbsmæssigt maksimeret til kr. 10.000,00. pr. ordre.

 

§ 10.

Tvister, værneting og lovvalg

10.1

I enhver tvist med udgangspunkt i BBs og køberens kontrakt, hvor nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende, forpligter parterne sig til igennem forligsforhandlinger at løse sagen. Uløselige tvister vedrørende aftalen eller tvister som udspringer af aftalen afgøres af byretten i København efter Dansk Ret.

 

Vis vogn
Til kassen
Produkter:
Subtotal:
0
0,-
  
 
Log ind
Ny bruger? Klik her!
Glemt adgangskode?

 

Kategorier       Producenter